Ogólne warunki świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów przez FHU BJM Sp. z o.o. w Szczecinie

1. Przyjęcie pojazdu do naprawy odbywa się na podstawie zlecenia naprawy udzielonego przez osobę wprowadzającą pojazd na teren zakładu. Zlecenie musi być potwierdzone telefonicznie, pocztą elektroniczną lub telefaksem przez osobę upoważnioną do zlecenia naprawy.

2. Brak potwierdzenia zlecenia może skutkować powstrzymaniem się przez BJM do podjęcia naprawy; odmowa potwierdzenia zlecenia skutkować będzie odmową wykonania naprawy.

3. BJM może uzależnić przyjęcie pojazdu do naprawy od otrzymania dokumentów potwierdzających status prawny zleceniodawcy (np.: wypis z właściwego rejestru). Udzielając zlecenia klient wyraża zgodę na wystawienia mu faktury VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej na adres poczty elektronicznej wskazany w zleceniu.

4. BJM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe podczas naprawy. Stan pojazdu powinien zostać potwierdzony na dokumencie zlecenia, w szczególności na dokumencie tym powinny zostać wskazane widoczne zewnętrzne uszkodzenia pojazdu w chwili przyjęcia do naprawy.

5. BJM może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów usługi, w kwocie nie mniejszej niż 70% przewidywanej ceny naprawy. O przewidywanej cenie naprawy Klient powinien być poinformowany niezwłocznie po przyjęciu zlecenia.

6. Osoba dokonująca zlecenia naprawy (w tym kierowca) zobowiązana jest podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz podać dokładne dane osoby bądź jednostki organizacyjnej uprawnionej do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.

7. Osoba dokonująca zlecenia naprawy ponosi solidarną odpowiedzialność za dokonanie zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzoną naprawę wraz z osobą bądź jednostką organizacyjną uprawnioną do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.

8. Jazda próbna może być uzależniona przez BJM od dokonania przedpłaty bądź zapłaty całości wynagrodzenia.

9. BJM może wstrzymać się z wydaniem naprawianego pojazd do czasu całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia (prawo zatrzymania). BJM może wyrazić zgodę na zapłatę za wykonaną naprawę z odroczonym terminem płatności, w tym także na zasadzie udzielenia umocowania do odbioru należności z tytułu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń pod warunkiem zabezpieczenia płatności poprzez wystawienie weksla własnego in blanco przez osobę zobowiązaną do zapłaty za naprawę.

10. Wydanie pojazdu po dokonaniu naprawy powinno zostać potwierdzone na dokumencie zlecenia naprawy; na dokumencie tym osoba odbierająca pojazd powinna potwierdzić, że widoczny stan pojazdu nie różni się od stanu z chwili przyjęcia do naprawy, a jeżeli jakieś różnice występują, wówczas powinny być one wskazane na dokumencie zlecenia naprawy, pod rygorem przyjęcia, że pojazd został wydany bez jakichkolwiek widocznych wad. W razie wątpliwości BJM uprawniony jest do wykonania zdjęć pojazdu, celem udokumentowania stanu pojazdu z chwili przyjęcia go do naprawy.

11. BJM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kabinie, które niezabezpieczone spowodują uszkodzenia podczas podnoszenia kabiny.

12. BJM nie odpowiada za samochody pozostawione na placu manewrowym, oraz za szkody powstałe z winy osób trzecich.

13. Części i podzespoły zdemontowane , nieodebrane w ciągu 7 dni zostają złomowane.

14. Po wykonanej naprawie w razie reklamacji Klient dostarcza pojazd do BJM na własny koszt.

15. Po wykonanej usłudze, w wypadku poinformowania o zakończeniu naprawy osoby dokonującej zlecenia, rozpoczyna bieg 7-dniowy termin na odebranie pojazdu z terenu firmy BJM, w przypadku nieodebrania pojazdu w tym terminie zostanie naliczona opłata za każdy następny dzień postoju. Opłata wynosi 40 zł netto/dobę. Brak uregulowania należności uprawnia do zatrzymania pojazdu i dalszego naliczania opłaty.

16. Klient oświadcza, iż wszystkie dane zawarte w umowie podane zostały w dobrej wierze, zgodnie ze stanem faktycznym, znajduje się w sytuacji majątkowej umożliwiającej mu wywiązanie się z zawartej umowy, a wszelka korespondencja dotycząca wykonania umowy będzie uważana za skutecznie doręczoną na adres wskazany w umowie.

17. Wszelkie spory dotyczące stosunków wynikających z realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądów właściwych miejscowo dla siedziby BJM.

18. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. „BJM” sp. Z o.o. z siedzibą Dobropole 8, 70-892 Szczecin, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000007250. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@bjm.net.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem F.H.U. „BJM” sp. Z o.o. z siedzibą Dobropole 8, 70-892 Szczecin. Podane przez klienta dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzenia procesów reklamacyjnych. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych czy też udostępniane); Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie F.H.U. „BJM” sp. Z o.o. z siedzibą Dobropole 8, 70-892 Szczecin, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@bjm.net.pl. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez F.H.U. „BJM” sp. Z o.o. z siedzibą Dobropole 8, 70-892 Szczecin, w ramach zawieranych umów.

SERWIS I SKLEP

91 46 66 467 do 9

91 46 22 457

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

91 46 66 467 do 9

wew 104

OBSŁUGA CYSTERN, BADANIA TDT

502 543 776

512 080 968

KSIĘGOWOŚĆ

91 46 22 457

fax 91 46 22 457