+48 91 466 64 67 do 9
biuro@bjm.net.pl


 

Regulamin napraw serwisu BJM Szczecin

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów przez FH-U BJM Sp. z o.o. w Szczecinie

 1. Przyjęcie pojazdu do naprawy odbywa się na podstawie zlecenia naprawy udzielonego przez osobę wprowadzającą pojazd na teren zakładu. Zlecenie musi być potwierdzone telefonicznie,pocztą elektroniczną lub telefaksem.
 2. Brak potwierdzenia zlecenia może skutkować powstrzymaniem się przez BJM od podjęcia naprawy; odmowa potwierdzenia zlecenia skutkować będzie odmową wykonania naprawy.
 3. BJM może uzależnić przyjęcie pojazdu do naprawy od otrzymania dokumentów potwierdzających status prawny zleceniodawcy (np.: wypis z właściwego rejestru).
 4. BJM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe podczas naprawy. Stan pojazdu powinien zostać potwierdzony na dokumencie zlecenia, w szczególności na dokumencie tym powinny zostać wskazane widoczne zewnętrzne uszkodzenia pojazdu w chwili przyjęcia do naprawy.
 5. BJM może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów usługi, w kwocie nie mniejszej niż 70% przewidywanej ceny naprawy. O przewidywanej cenie naprawy Klient powinien być poinformowany niezwłocznie po przyjęciu zlecenia.
 6. Osoba dokonująca zlecenia naprawy (w tym kierowca) zobowiązana jest podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz podać dokładne dane osoby bądź jednostki organizacyjnej uprawnionej do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.
 7. Osoba dokonująca zlecenia naprawy ponosi solidarną odpowiedzialność za dokonanie zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzoną naprawę wraz z osobą bądź jednostką organizacyjną uprawnioną do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.
 8. Jazda próbna może być uzależniona przez BJM od dokonania przedpłaty bądź zapłaty całości wynagrodzenia.
 9. BJM może zatrzymać naprawiany pojazd do czasu całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia (prawo zatrzymania).
 10. Wydanie pojazdu po dokonaniu naprawy powinno zostać potwierdzone na dokumencie zlecenia naprawy; na dokumencie tym osoba odbierająca pojazd powinna potwierdzić, że widoczny stan pojazdu nie różni się od stanu z chwili przyjęcia do naprawy, a jeżeli jakieś różnice występują, wówczas powinny być one wskazane na dokumencie zlecenia naprawy, pod rygorem przyjęcia, że pojazd został wydany bez jakichkolwiek widocznych wad.
 11. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawionego w kabinie , które niezabezpieczone spowodują uszkodzenia podczas podnoszenia kabiny
 12. Firma nie odpowiada za samochody pozostawione na placu manewrowym, oraz za szkody powstałe z winy osób trzecich.
 13. Części i podzespoły zdemontowane, nieodebrane w ciągu 7 dni zostaną złomowane.
 14. Po wykonanej naprawie w razie reklamacji Klient dostarcza pojazd do BJM na własny koszt.

tworzenie stron internetowych Szczecinpolityka-prywatnoscimapa strony

Copyright © BJM 2018

Tworzenie, projektowanie stron internetowych dla firm.